Órganos de dirección

O Congreso Nacional é o Órgano máximo da decisión da USTG, e súa celebración con carácter ordinario será cada catro anos. O Congreso Nacional aproba os Estatutos da USTG, así como no seu caso a xestión dos Órganos electos.

Así mesmo establece as liñas estratéxicas e programáticas do Sindicato e elixe aos membros da Comisión Executiva e a Comisión de Garantías, a través de listas abertas e reconto maioritario, mediante sufraxio libre e secreto.

O Comité  Nacional aproba o Regulamento polo que se rexe a celebración dos Congresos da USTG, e ten a facultade exclusiva para convocar, a proposta da Comisión Executiva Nacional, o Congreso Ordinario. A facultade de convocatoria para o Congreso Extraordinario será tanto do Comité  Nacional, coma dun conxunto de Unións Comarcais e Federacións Nacionais que, estando legalmente constituídas, representen conxuntamente a un tercio ou mais dos afiliados da USTG ao corrente no pago da Cota sindical.