Formulario de afiliación:

* espazos de cumprimentación obrigatoria. 

Empresa, Centro de traballo, Servicio.


Aos efectos do prevido na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, informámoslle da existencia dun ficheiro automatizado de datos persoais creado por e para a USTG, baixo súa responsabilidade, coa finalidade de realizar o mantemento e xestión da relación có afiliado/a, así coma os labores e actividades sindicais có devandito Sindicato.De acordo có disposto en dita normativa, informámoslle sobre a posibilidade que lle asiste de exercitar os dereitos de acceso, rectificación, oposición e cancelación dos datos persoais recollidos, establecidos nos artigos 12 a 18 da Lei Orgánica antes citada.

ORDE DE PAGAMENTO DE COTA SINDICAL POR NOMINA

Señor/a Director/a: Autorizo que desde esta data se desconte na miña nómina a Cota Sindicala favor da USTG (UniónSindical de Traballadores de Galicia), CIF-G15829583, conforme ás instruccións que a tal efecto recibirá desta Central Sindical.
Atentamente, 

Asinado:

ORDE DE PAGAMENTO DE COTA SINDICAL POR BANCO

Autorizo que desde esta data se desconte na miña conta bancaria a Cota Sindical a favor da USTG (UniónSindical de Traballadores de Galicia), CIF-G15829583, conforme ás instruccións que a tal efecto recibirá desta Central Sindical.
Atentamente,

Asinado:

1 + 0 = ?